Polityka prywatności

 1. Administratorem serwisu internetowego Interno prowadzonego pod adresem: https://interno.izagajewska.pl/ jest firma Interno Izabela Gajewska z siedzibą w Bydgoszczy 85-065, ul. Chodkiewicza 19A,  NIP: 9531488430.
 2. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona dla serwisu internetowego Interno i ma zastosowanie tylko i wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę Interno Izabela Gajewska za pośrednictwem serwisu internetowego Interno zlokalizowanego pod adresem https://interno.izagajewska.pl/.
 3. Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez firmę Interno Izabela Gajewska, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników:
  1. Firma Interno Izabela Gajewska, prowadząc serwis Interno zbiera dane osobowe od użytkowników, za pośrednictwem strony internetowej https://interno.izagajewska.pl/.
  2. Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest firma Interno Izabela Gajewska
  3. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celach:
  1. realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez firmę Interno Izabela Gajewska; b. marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług firmy Interno Izabela Gajewska; c. udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą użytkownik zawarł z firmą Interno Izabela Gajewska; d. procesu rekrutacji – jeśli Użytkownik złoży ofertę zatrudnienia w firmie Interno Izabela Gajewska,
 6. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
 7. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 8. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.
  Dane przekazane Firmie przez użytkowników

  1. Interno Izabela Gajewska zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. W celu realizacji umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej zbierane są te dane osobowe, które wymagane są do prawidłowego przeprowadzenia procesu.
  2. Użytkownik może przekazać Firmie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak Imię i Nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, dane teleadresowe oraz inne dane użytkownika wskazane w formularzu.
   Informacje handlowe
   1. Firma Interno Izabela Gajewska, nie przesyła / wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.
  3. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie firmie Interno Izabela Gajewska, stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykorzystywanie plików Cookies

serwis Interno nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje: a. informacje o przeglądarce użytkownika, b. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie; c. odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu. d. informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 3. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Interno Izabela Gajewska
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Google Analytics:
  1. serwis Interno może korzystać z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).
  2. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
  3. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
  4. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  5. Korzystając z niniejszego serwis Interno wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.

Informacje końcowe

 1. Prywatność użytkowników odwiedzających serwis Interno jest dla firmy Interno Izabela Gajewska sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.
 2. Celem firmy Interno Izabela Gajewska jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwis Interno powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.
 3. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: interno@izagajewska.pl lub adres firmy: Interno Izabela Gajewska, ul. Wczasowa 10, Bydgoszcz 85-065.
 4. Firma Interno Izabela Gajewska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.